svatý Jan Nepomucký

Poznávací okénko č. 13 - 20.4.2020


Tato památka je zapsána ve státním seznamu kulturních památek a podléhá režimu a dohledu státní památkové péče. Památka je umístěna před kostelem sv. Jiří ve Velkých Opatovicích, ve svahu vlevo od schodiště vedoucímu vzhůru ke kostelu. Původně však stála na opačné straně, tj. vpravo. Ačkoliv autor sochy není přesně znám, má se za to, že by mohla pocházet z dílny moravskotřebovského sochaře Jiřího Františka Pacáka. Jisté je, že socha byla vytvořena v období baroka. Samozřejmostí v 17. a 18. století totiž bylo, že součet latinských písmen, jež označují římské číslice, dával datum vzniku díla.

Co vlastně socha znázorňuje? Jedná se o sv. Jana Nepomuckého, světce, mučedníka, patrona české země, jež byl 20. března 1393 umučen na příkaz krále Václava IV. a jeho tělo poté tajně svrženo z Karlova mostu do Vltavy. K Janovu svatořečení došlo v roce 1729. Jeho atributy (symboly, dle kterých lze určit daného světce) jsou většinou 5 hvězd, kříž, jazyk, palmové listy, kniha a biret.
5 hvězd - zlatých, nebo zářících - pěticípých - většinou na místě svatozáře, hvězdy má jedině Panna Maria (12) a sv. Jan Nepomucký. Objevily se na Vltavě nad místem, kde se zachytilo tělo sv. Jana Nepomuckého, zároveň znamenají slovo TACUI - tj. mlčel jsem. Jsou i připomenutím pěti ran Kristových.
Jazyk - symbol mlčení, uchování zpovědního tajemství.
Kniha - obecný symbol Písma, či vzdělanosti.
Palma - obecné znamení světců jako mučednictví, nebo vítězství, většinou oboje (mučednictvím dosáhl vítězství).
Kříž, většinou s tělem Kristovým - obecné znamení a symbol křesťanské víry, u sv. Jana Nepomuckého charakteristické.
Rozměry sochy jsou: socha světce výška 210 cm včetně plintu, podstavec výška 240cm, balustráda výška 80 cm, vnější obvod 3,5 m / 3,1 m. Vysekána byla z jemnozrnného pískovce.
Socha světce je řešena v levém kontrapostu (tj. způsob zobrazení postoje člověka, kdy váha těla spočívá na jedné noze, druhá je mírně pokrčena a trup a ramena jsou v jakémsi šroubovitém gestu), s pravou nohou předkročenou na zeměkouli. Levou rukou přidržuje u levého ramene knihu, pravá ruka ve volném gestu směřuje před sebe nad kmen s odloženým atributem biretu (liturgická pokrývka hlavy) u odlehčené pravé nohy.
Socha je osazena na vysokém podstavci s volutovými uchy doplněnými reliéfy akantových listů. Nad velkoryse vyloženou římsou podstavce je v ose umístěna druhotná socha anděla zavěšená na ocelovém trnu. Přední strana dříku podstavce je zdobena znakem rodiny Salmů s rytým chronogramem:
CAROLUS OTTO
S : R : I : Comesa
SALM

Na zadní straně podstavce je v rytém zrcadle chronogram:
HonorI VeneratIonI
S.IoannIs CLIen teLarI
affeCtV e XtrVIfeCIt
CarolVs otto SrI Ca
SaLM
Opraveno . R. 1922.

Kolem sochy je obdélníková, kamenná balustráda, složená z kamenného základu, postranních a vnitřních sloupků, výplní a madel. Vnitřní prostor mezi balustrádou a soklem je vyplněn kamennou dlažbou nepravidelných rozměrů.
Poslední známé restaurátorské zásahy byly provedeny v letech 1922, 1998 a poslední v roce 2018. Doufejme, že po tomto profesionálním zásahu nad námi bude Johánek z Pomuka ještě dlouho držet svoji ochrannou ruku. Chovejme se tedy nejen k této soše, ale ke všem památkám, které nám tu naši předkové zanechali, s úctou. Neničme je a starejme se o ně tak, jak si to bezesporu zaslouží.

P.S. V Opatovicích máme ještě jednoho Johánka... :-) ten je umístěn v soukromé zahradě rodinného domu Němcových na ul. Nádražní.